راهنمای خرید انواع سیم و کابل, مقالات

فشرده سازی هادی های گرد

هادی های گرد

فشرده سـازی هادی های گرد تابیـده مـس و آلومینیوم عملی نسـبتا آسـان در فرآینـد تولیـد اسـت، ولـی دسـتیابی بـه هادی های فشـرده با کیفیـت بـالا دردر صنعت برق از اهمیت بالایی برخوردار است. تابیدن هـادی، معمـولا در دسـتگاهی بـا حرکـت سـیاره ای و یـا بـدون حرکـت سـیاره ای موسـوم بـه  ماشـین تابنـده انجـام می شـود. بـا بکارگیـری ماشـین های نسـل جدیـد، بلوک‌هـای تابنـده امـکان اسـتقرار قالـب تابنـده اصلـی و همچنیـن بخش هـای دوار جفت غلتک بـا قابلیـت چرخـش را دارنـد .

تعـداد بخشهـای دوار برای نگهـداری جفـت غلتک‌هـا میتوانـد شـامل: دو، سـه یـا چهـار جفت در یـک بلـوک تابنـده پـس از هر مجموعـه چرخنده باشـد. قالـب اصلـی اغلـب بـه صـورت گـرد اسـت و تنهـا امـکان هدایـت سـیم های تابیـده را در لایـه  مـورد نظـر فراهـم میکنـد. ایـن قالـب می توانـد کاملا ثابـت باشـد کـه غالبـا نیـز چنیـن اسـت، امـا می توان آن را بـه صـورت چرخـش آزاد یـا چرخـش توسـط موتـور نیـز در نظـر گرفـت.

 ابزارهـای فشرده سـازی هادی های گرد

  1. قالبهای سخت
  2. جفت غلتک‌های شکل دار

در فرآیند فشره سازی هادی های گرد موارد ذیل را می توان مورد بررسی قرار دارد:

فرآینـد فشرده سـازی بـا غلتک‌هـا کیفیـت محصـول را بالاتـر می برد. ضریـب پراکنندگی بسـیار بالاسـت و مقدار آن به طور قابـل توجهی از ضریـب پراکنندگـی حاصل از قالب های سـخت اسـت. هادی هـای فشـرده بـا غلتک‌هـا بهتـر تهیـه می شـوند و پـس از تکمیـل شـدن کابـل نهایـی بـرای بـار الکتریکـی بیشـتر مناسـبتر هستند. قطـر کابـل کمتـر اسـت.

حفظ سرعت خطی ماشین و بهره وری بالای خط تولید. عمـر کاری غلتک‌هـا چندیـن برابـر بیـش از عمـر کاری قالب هـای سـخت است. تنهـا همیـن چنـد عامـل بـرای انتخـاب سـرمایه گذاری در فرآینـد فشرده سـازی بـا غلتک‌‌هـا کافی میباشـد، زیـرا سـرمایه گذاری در این نـوع ابـزار در صورتـی کـه تولید بـا ظرفیت بهینـه انجام شـود منجر به بازگشـت سـرمایه در مـدت زمـان کوتـاه خواهد شـد.

 

بیشتر بخوانید : ساختمان کابل های مخابراتی زوج شده

 

چکیده  مطلب در مورد فشرده سازی هادی های گرد

بـرای تولیـد قطـر سـیم های بالاتـر به تعـداد کمتری قالب کشـش در ماشـین کشـش راد نیـاز خواهـد بـود. کـه به ایـن ترتیـب ظرفیت تولیـدی آن افزایـش خواهـد یافت. ماشـینهای تابنـده نیـز بـا ظرفیـت بالاتـری کار می کنند. سـرعت بارگیـری و تخلیـه در آن بالاتـر اسـت، زیـرا در صورتـی کـه مثلا طراحـی تـاب و ترتیـب آن بـه گونـه ای نجـام شـود کـه بـه جـای اسـتفاده از ۹۱ رشـته سـیم ۶۱ رشـته سـیم در ماشـین تابنده به کار رود، در بارگیـری و تخلیـه ۳۰ قرقـره صرفه جویی می شود.

صرفه جویـی قابـل توجهـی در مصـرف بـرق در فرآینـد کشـش مفتـول و در پـی آن فرآینـد تابیـدن رشـته ها حاصـل می شـود. تعـداد کمتـر سـیم هاباعـث کاهـش مقـدار فضـای خالی بیـن آنها  در هـادی فشـرده می شـود و امـکان انتقال جریـان بار بالاتـر فراهم می شـود.

تعـداد بیشـتر سـیم ها منجـر بـه افزایـش فضاهـای خالی بیـن آنها در هـادی فشـرده می شود و امـکان انتقـال جریـان بـار بیشـتر جلوگیری می کند. میـزان فشرده سـازی بیشـتر در سـیم های بـا قطـر بـالا یکنواختـی بیشـتری را در هـادی ایجـاد می کنـد و بنابرایـن هدایـت الکتریکـی بالاتـر و مقاومـت الکتریکـی پایین تـر حاصـل می شـود. قطاع هایـی کـه تابیـده شـده و بـه خوبـی فشـرده شـوند گـردی مناسـب تری را در هـادی تابیـده بوجـود مـی آورد کـه ایـن امـر نیـز موجـب تأثیـر در افزایـش جریـان بـار کابـل می شـود.

میـزان بـالای  فشرده سـازی هـادی تابیـده باعـث کاهـش سـایز هـادی مرکـزی و در نتیجـه افزایـش یکنواختـی هادی تابیـده نهایی می شـود. بـرای دسـتیابی بـه کیفیت مطلـوب فشرده سـازی، در طراحـی هادی ۹۱ رشـته ای بـه تعـداد جفـت غلتک‌های بیشـتری در فشرده سـازی نیاز اسـت. امـکان سـاخت غلتک‌هـا بـرای هـر گونـه طراحی هادی، سـایز و تعـداد و آرایـش رشـته ها وجود دارد ولـی همواره توصیه بر آن اسـت کـه در صـورت امـکان از تعداد رشـته کمتر در هادی اسـتفاده شـود.

امـکان طراحـی و تولیـد انـواع غلتک‌هـای مربـوط بـه کابل های ولتـاژ ضعیـف در سـاختار رشـته نیـز وجـود دارد، بـه طـوری کـه سـکتورهای مربـوط بـه هادیهای فـاز زاویـه ی برابر بـا ۱۰۱ درجه سانتیگراد، و زاویـه مربـوط به هـادی نـول ۵۷ درجه باشـد به این ترتیـب دسـتیابی بـه کمتریـن قطـر کابـل به همـراه کیفیـت عالی و صرفه جویی در مصـرف مـواد میسـر خواهد شـد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *