راهنمای خرید انواع سیم و کابل, مقالات

هادی های سکتور در کابل ها

هادی های سکتور

هادی های سکتور در کابل ها هادی در کابل های قدرت از نوع مس آنیل شده گروه ۱ ( تک مفتولی ) گروه ۲ ( تابیده شده منظم ) یا گروه ۵ ( قابل انعطاف یا افشان ) می باشد اما در کابل های سکتور هادی از نوع گروه ۲ می باشد. در این کلاس از هادی ها رشته های هادی به دور یک رشته میانی ساخته می شود. لایه های متمرکزی که که بر روی یک رشته میانی تاب داده پیچیده می شود. ترتیب ۶ ، ۱۲ ، ۱۸ ، ۲۴ ، ۳۰ ، ۳۶ و ۴۲ رشته دارند. در بیشتر این نوع از رساناها تاب هرلایه وارون لایه زیرین پیچیده می شود تا رسانا ساختمان استوارتری پیدا کند.

کابل های قدرت چند رشته با هادی سکتور گروهی از کابل های قدرت می باشند که برای خطوط توزیع فشار ضعیف تا هزار ولت در مراکز مسکونی،تجاری و صنعتی استفاده می شوند و محل نصب آنها داخل یا بیرون ساختمان ،داخل آب یا کانالها و زیرزمینها، جائیکه احتمال ضربات مکانیکی وجود ندارد ، می باشد.

سکتور چیست ؟

سکتور یا قطاع بخشی از یک دایره کامل است که از یک سو به محیط دایره با طول کمان مشخص و از سویی دیگر همانند مثلث به مرکز دایره ختم می شود که در قسمت مرکزی زاویه ای را تشکیل می دهد که اندازه آن به تعداد و سطح مقطع هادی ها بستگی دارد.

 تولید هادی های سکتور

در صورتی که طول تاب هادی از حد مشخصی بیشتر نشود می توان هادی های سکتور را به صورت هم جهت به هم تابید . شکل سکتور امروزه بیشتر از طریق عبور دادن هادی ها از غلتک های شکل دهنده صورت می گیرد که ترجیحاً در هر لایه بجز لایه اول اعمال می شود .

بیشتر بخوانید : فشرده سازی هادی های گرد

هادی های سکتور

هادی هـای سـکتور اغلـب در کابلهـای فشـار ضعیـف چنـد رشـته و همچنیـن کابلهـای قـدرت HV و EHV موسـوم بـه کابلهـای میلیکن  کاربـرد دارنـد.
در فرآینـد فشرده  سـازی هادی های سکتور  از غلتک‌هـای شـکل دار اسـتفاده می شـود. هرچند در سـالهای اخیر قالب های سـکتور شـکل دهنده هـادی از جنـس المـاس مصنوعـی نیـز وارد بـازار شـده اسـت. بیشـتر کارخانه هـای کابل سـازی تنهـا از یـک جفت غلتـک پس از هـر بخش دوار
حامـل قرقره هـا اسـتفاده می کننـد.

در چنیـن فرآینـدی ضریـب پراکنندگـی کمتـر اسـت و فشـردگی و یکنواختـی کابـل نهایـی مناسـب نمی باشـد. طـی سـالهای اخیر، اسـتفاده از دسـت کـم دو جفت غلتـک در فرآیند فشرده سـازی بیشـتر متـداول شـده و هـرلایه تابیـده پـس از اولیـن لایه یـا دومیـن لایه  توسـط دو جفـت غلتـک و حتـی لایه  آخـر بـا سـه جفـت غلتک فشرده سـازی می شـود تا محصـول نهایی بـا کیفیت مطلـوب تولیـد شـود.
بـا این روش دسـتیابی بـه بالاترین کیفیـت برای هـادی فشـرده امکانپذیر خواهـد بود. سـاخت هادی هـای سـکتور بـا دو و سـه جفـت غلتـک، سـالها قبـل گسـترش یافتـه و در تولیـد، ضریـب پراکنندگـی این هادی هـا به حدود ۹۲ تـا ۹۴ درصد میرسـد. شـکل هـادی، یکنواخت و صـاف و عاری از بیـرون زدگی شـدید رشتههاسـت.

نخسـتین جفـت از غلتک‌هـا بـه غلتک‌هـای عمـودی موسـومند و دومیـن جفـت از غلتک‌هـا را غلتک‌هـای افقـی می نامنـد. معمولاً در مورد هادی های تا سطح مقطع ۷۰ میلیمتر مربع عملیات سکتور کردن به صورت مستقیم انجام می شود ولی در مورد سطوح مقاطع بالاتر با چرخش غلتک های نورد سکتور، سکتور کردن به صورت اسپیرال صورت می گیرد، به طوری که جهت اسپیرال و تاب هادی با هم یکسان است و طول هر پیچش اسپیرال نیز با طول تاب رشته ها در مرحله کابل کردن مساوی است . میزان فشردگی از لایه بیرونی به لایه داخلی افزایش می یابد به طوری که حداکثر فشردگی در لایه بیرونی رخ می دهد .

ساختمان کابل سکتور

کابل های سکتور بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۵۶۹ ISIRI و یا استاندارد بین المللی IEC 60502-1 با ولتاژ نامی ۱۰۰۰/۶۰۰ ولت تولید می گردند.

ویژگی های عمومی کابل سکتور

  1. هادی : مس آنیل شده کلاس ۲ ( نیمه افشان ) مطابق با استاندارد ملی۳۰۸۴ ISIRI ( IEC 60228 )
  2. عایق : آمیزه PVC نوع A و XLPE
  3. روکش میانی : نوار پلی پروپیلن و آمیزه PVC اکسترود شده ( در کابل های زره دار )
  4. روکش نهایی : آمیزه PVC نوع ST1

این نوع از کابل ها را می توان با هادی آلومینیوم ، مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۸۴ ISIRI تولید و عرضه نمود . همچنین بهره گیری از عایق XLPE علاوه بر ویژگی های ممتازی همچون تحمل دمایی بالا ، مقاومت در برابر سایش ، مقاومت در برابر مواد شیمیایی و دفع حرارتی بهتر باعث افزایش قابل توجه طول عمر کابل  در مقایسه با آمیزه PVC می گردد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *