تجهیزات کابل کشی

به منظور مرتب سازی، چیدمان درست و مشخص و هدایت بهتر کابل های برق و همچنین جلوگیری از آسیب های فیزیکی به کابل ها و اپراتور نیاز به تجهیزاتی برای مدیریت آنها می باشد. مدیریت و سازمان دهی کابل های متصل به سیستم به عیب یابی و تعمیرات سیستم کمک بسیاری می کند.

999